ul. Warszawska 30/20, 25-312 Kielce
+41 34 44 406 | +48 797 970 200
info@crmdoradztwo.pl

Dla kogo?

Dla kogo?

Jesteś niewypłacalny?

Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Jesteś konsumentem?

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest skierowane do osób fizycznych, które na dzień złożenia wniosku nie prowadzą działalności gospodarczej.

Nie było winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa w powstaniu Twojego stanu niewypłacalności lub zwiększeniu jej stopnia?

Uwzględnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe wówczas, gdy dłużnik-konsument, nie doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie nie zwiększył jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Nie ma negatywnych przesłanek do ogłoszenia upadłości konsumenckiej albo za przeprowadzeniem tego postępowania przemawiają tzw. względy słuszności lub względy humanitarne?

Negatywnymi przesłankami ogłoszenia upadłości są okoliczności, w których:

  • konsument doprowadził do swojej niewypłacalności albo istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa (np.: zaciągnął pożyczkę wiedząc, że nie ma szans na jej spłatę, ograniczył swoje możliwości zarobkowe in. wypowiadając umowę o pracę),
  • w stosunku do dłużnika prowadzono już konsumenckie postępowanie upadłościowe, ale zostało ono umorzone z innych przyczyn niż na wniosek konsumenta,
  • w stosunku do konsumenta we wcześniejszym konsumenckim postępowaniu upadłościowym uchylono plan spłaty (konsument nie wykonywał planu spłaty, nie składał sprawozdań, zatajał źródła przychodu),
  • konsument miał obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca, a tego nie zrobił,
  • konsument podał we wniosku nieprawdziwe lub niezupełne dane,
  • w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku, względem konsumenta toczyło się już konsumenckie postępowanie upadłościowe, które zakończyło się całościowym lub częściowym oddłużeniem,
  • czynność prawna konsumenta została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Pomimo zaistnienia wymienionych wyżej tzw. przesłanek negatywnych upadłości konsumenckiej,  możliwe jest jej ogłoszenie jeśli za przeprowadzeniem tego postępowania przemawiają tzw. względy słuszności lub względy humanitarne. Okoliczności te należy wskazać, udokumentować i należycie uzasadnić już w treści kierowanego do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jeśli na powyższe pytania odpowiedziałeś twierdząco możesz skorzystać z procedury oddłużeniowej.

Pamiętaj!
Należyte przygotowanie, właściwe umotywowanie i skompletowanie wniosku jest bardzo ważne!
Oddalenie przez sąd wniosku o upadłość powoduje, iż z kolejnym żądaniem w tej sprawie można wystąpić dopiero po 10 latach!